logoMobil: 0036 70 947 6049

Tel/Fax: 0036 22 302 304

E-mail: novumiroda@gmail.com

Szállítmányozás

Vámügyintézés

Raktározás

MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEK

MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEK

A Közlekedési Közlöny 1990. Évi 46. Számában megjelent szöveg egységes szerkezetbe foglalva a Magyar
Szállítmányozók Szövetsége 2000. Május 23-i közgy)lésén jóváhagyott módosításokkal.

1 §
Alkalmazási terület

1. E szállítmányozási feltételeket kell alkalmazni mindazokra a szerz,désekre, amelyek a megbízó és szállítmányozó
között jönnek létre, és a magyar jog szerint szállítmányozásnak min,sülnek. 2. Ha a szállítmányozó kombinált
fuvarokmányt bocsát ki (MTO/CTO), úgy ezen feltételek nem alkalmazhatók.

2. §
Szállítmányozási szerződés

1. A szállítmányozó a szállítmányozási szerz,désben arra vállal kötelezettséget, hogy a megbízásban szerepl,
fuvarozási és egyéb szerz,déseket a saját nevében a megbízó javára megköti, és a megbízással összefüggésben
kiegészít, tevékenységet is végez.
2. E feltételeket kell alkalmazni akkor is, ha a szállítmányozó a fuvarozási/egyéb szerz,déseket megbízója nevében
köti meg, vagy ha az áru átvételére kap megbízást.
3. A szállítmányozó ajánlata csak azonnali elfogadás esetén érvényes, kivéve, ha az ajánlatban az ajánlati kötöttség
határideje meg van határozva. Ez esetben a megbízásnak a szállítmányozóhoz a határid, utolsó napján meg kell
érkeznie.
4. A megbízást írásban kell adni; a telefonon, szóban adott megbízást a megbízó haladéktalanul írásban meger,síteni
köteles. Ennek elmulasztásából ered, bármely következményért a megbízó felel.
5. A megbízásnak a szállítmányozási szerz,déshez szükséges adatokat pontosan kell tartalmaznia. A hiányos vagy
pontatlan megbízásból fakadó következmények a megbízót terhelik.
6. A szállítmányozó nem köteles a megbízó által közölt adatok valódiságát ellen,rizni.
7. Nem jön létre a szállítmányozási szerz,dés, ha a szállítmányozó a megbízó ajánlatára nem tesz a megbízással
azonos tartalmú elfogadó nyilatkozatot. Ha a megbízás nem elegend,en részletes, ill. pontatlan, úgy a jogviszony a
javított/kiegészített megbízás kézhezvételét,l keletkezik.
8. A megbízónak olyan utasítása, amely szerint a küldeményt harmadik személy rendelkezésére kell tartani, már nem
vonható vissza akkor, ha a küldeménnyel kapcsolatban a harmadik személyt a rendelkezési jog már megilleti.

3. §
A megbízás teljesítése

1. A szállítmányozó a megbízás teljesítése során a gondos keresked,t,l elvárható magatartást köteles tanúsítani, s
mindenekel,tt a megbízó érdekeit kell képviselnie.
2. A megbízó utasításait köteles követni a szállítmányozó, azok szakszer)tlenségére azonban a megbízó figyelmét fel
kell hívnia. A célszer)tlen, szakszer)tlen és késedelmesen adott utasítások következményeit a megbízó viseli.
3. A szállítmányozó köteles a megbízót tájékoztatni minden olyan körülményr,l, amely a megbízás teljesítését
akadályozza, vagy annak bármiféle módosítását teszi szükségessé.
4. Ha a megbízó a megbízást visszavonja, és a szállítmányozó a megbízás teljesítése érdekében már intézkedéseket
tett, úgy az ebb,l fakadó károkat és költségeket, valamint a szállítmányozási díjat a megbízó tartozik megtéríteni.
5. Amennyiben olyan körülmények következnek be, amelyek a szállítmányozó kötelezettségeinek teljesítését részben
vagy egészben lehetetlenné teszik, úgy a szállítmányozó jogosult elállni, és költségeit, valamint arányos díját
követelni.
6. Ha a megbízó az eredeti megbízást úgy módosítja, hogy az teljesíthetetlenné válik, a szállítmányozó a szerz,dés
teljesítését,l elállhat, és követelheti felmerült költségeinek megtérítését, valamint díjazását.
7. Ha a szállítmányozó kért, de nem kapott utasítást a szükséges id,n belül a megbízótól, úgy a szállítmányozó saját
belátása szerint jogosult intézkedni. Az intézkedés során a szállítmányozó a megbízó kárának enyhítését és az
ésszer)ségi szempontokat köteles figyelembe venni. 8. A megbízó kifejezett tiltása hiányában a szállítmányozó jogosult
a küldeményt gy)jt,forgalomban továbbítani.
9. A szállítmányozó csak a szállítmányozással közvetlenül összefügg, hatósági rendelkezéseket köteles ismerni és
betartani. Minden egyéb hatósági rendelkezés betartásáért a szállítmányozó nem felel. 10. A szállítmányozó
vállalkozhat arra is, hogy a megbízást maga teljesíti (f,vállalkozási díjban állapodik meg), ill. alvállalkozókat is igénybe
vehet.
11. A szállítmányozó kifejezett nyilatkozata hiányában nem garantálja, hogy a küldeményt meghatározott
napon/járattal továbbítja.
12. A szállítmányozó a megbízó kérésére átvételi elismervényt bocsát ki.
13. A szállítmányozó szükség szerint gondoskodik a küldemény feladás el,tti, kiszolgáltatás el,tti és átmen,
raktározásáról.
A raktározás a szállítmányozó saját tulajdonában álló, általa üzemeltetett vagy általa esetenként igénybe vett idegen
raktárban történhet.
A megbízó a küldeményt el,zetes értesítés mellett, a szokásos üzemi id,ben, a szállítmányozó üzemének zavarása
nélkül, saját költségére és a szállítmányozó kíséretében megtekintheti. A megbízó vagy megbízottja szükség szerint
mintát vehet, vagy más cselekményt végezhet az áruval, ha abban a szállítmányozóval el,zetesen megállapodik. A
mintavétellel és más cselekményekkel összefügg, költségek a megbízót terhelik.
A megbízó felel azokért a károkért, amelyeket az áru megtekintésével, a mintavétellel vagy más cselekményekkel
összefüggésben a szállítmányozónak vagy harmadik személynek okoz.
Ha a megbízó azt állítja, hogy a megtekintett küldemény hiányzik, hiányos vagy sérült, úgy jegyz,könyv felvételét
kérheti, amelyet a szállítmányozó nem tagadhat meg. Ha a megbízó a küldemény hiánya, hiányossága vagy sérülése
miatt szakért,t kíván igénybe venni, úgy ahhoz a szállítmányozó hozzájárul, az ezzel kapcsolatos költségeket azonban
a megbízónak kell fizetnie.

4. § A küldemény átadása a szállítmányozónak
1. Amikor a megbízó a küldeményt a szállítmányozónak/megbízottjának átadja, a szállítmányozó jogosult, de nem
köteles - a küldemény darabszámának kivételével - a küldemény tényleges adatait megállapítani.
2. Amennyiben az ellen,rzött adatok a megbízás adataitól oly mértékben eltérnek, hogy más elszámolási kondíciók
kialakítása szükséges, úgy a szállítmányozó a megbízót e körülményr,l haladéktalanul értesíti azzal, hogy az
ajánlat/megbízás és a ténylegesen átadott küldemény adatai egymásnak nem felelnek meg. Minden e körülményb,l
fakadó következmény (késedelem, díjszint, költségek stb.) a megbízót terhelik.
3. Ha a küldemény adatai bármely okból javításra szorulnak, úgy e tényt a szállítmányozó a megbízóval közli, és
szükség esetén utasítást kér.
4. A szállítmányozó a küldeményt csomagolni, kötegelni, a csomagolást javítani nem köteles, kivéve a halasztást nem
t)r, kárelhárítás esetét. Ilyen esetekben a megbízó köteles az ebb,l ered, költségeket megtéríteni.

5. §
Veszélyes, különleges kezelést igényl( küldemények

1. Más küldeményekre, egyéb javakra és személyekre veszélyes küldeményeket vagy olyanokat, amelyek gyors
romlásnak vannak kitéve, ill. egyébként érzékenyek, csak a szállítmányozóval történt el,zetes írásbeli megállapodás
alapján lehet a szállítmányozónak/megbízottjának átadni és annak veszélyes jellegét az okmányon és a
küldeményeken fel kell tüntetni.
2. A megbízó/megbízottja az egyes fuvarozási módok veszélyes áruk fuvarozására vonatkozó szabályzatban foglalt
árubesorolás megjelölésével a küldemény veszélyes/különleges tulajdonságairól aláírt nyilatkozatot köteles el,zetesen
átadni a szállítmányozónak. Ennek elmulasztásából fakadó minden kárért a megbízó felel.
3. Ha a megbízó a küldemény veszélyes természetére vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, a
szállítmányozó jogosult minden olyan intézkedést megtenni, amely a küldemények természetéb,l fakadó veszélyek
elhárításához szükséges. Ennek költségeit a megbízó köteles a szállítmányozónak megtéríteni.

6. §
Szállítmányozásbiztosítás

1. A szállítmányozó a küldeményt csak a megbízó írásbeli utasítására és költségére biztosítja a megbízó által megjelölt
biztosítási feltételek szerint, a megbízásban megjelölt adatok alapján.
2. A küldemény értékének közlése önmagában nem min,sül biztosításra szóló megbízásnak.

7. §
Fizetés

1. A megbízó köteles a szállítmányozónak átvételi díjtételes forma esetén a szállítmányozási díjat, bizományosi
elszámolási forma esetén a felmerült költségeket és a szállítmányozási jutalékot megfizetni.
2. A szállítmányozó számlái egyéb megállapodás hiányában a kézhezvétel után azonnal esedékesek, a fizetési
késedelem külön felszólítás vagy egyéb feltétel nélkül azonnal beáll. A késedelmi kamat a hatályos magyar
jogszabályok szerint számolandó el.
3. A szállítmányozó jogosult el,leget kérni, a megbízóval fizetés tekintetében külön megállapodást kötni, ill. költségeit
és díjat belföldi megbízótól azonnali inkasszóval beszedni.
4. Ha a megbízó a szállítmányozási megbízásban harmadik személy fizetését ígéri a szállítmányozási szerz,dés
teljesítéséért, a szállítmányozó e feltételt visszautasíthatja, ill. e harmadik személy nem fizetése esetén a megbízó
tartozik a szállítmányozó követeléseit - kamatokkal együtt - kielégíteni. 5. A szállítmányozó követeléseivel szemben a
megbízó és a megbízó által megjelölt harmadik személy beszámítással, visszatartással nem élhet.
6. Ha a megbízó az esedékes díjak megfizetését akár egyetlen alkalommal is elmulasztja, úgy a szállítmányozó saját
belátása szerinti biztosítékot kérhet. Ha a megbízó a kívánt biztosítékot a szállítmányozó által megjelölt határid,n belül
nem szolgáltatja, úgy a szállítmányozó a szállítmányozási szerz,dést felmondhatja. A szállítmányozó különösen abban
az esetben jogosult biztosítékot kérni, ha a megbízó vele szemben más esetekben is bármely jogcímen késedelembe
esett, vagy ha az áru a várható költségeket sem fedezi. Az áru értékét illet,en a szállítmányozó a megbízó által közölt
értékekb,l indul ki, ha az áru értékét közölték, mindazonáltal a szállítmányozó jogosult az áru piaci értékét szakért,vel
megvizsgáltatni és megállapíttatni. Ha az áru ily módon megállapított piaci értéke kevesebb, mint a közölt áruérték, a
szállítmányozó a biztosíték tekintetében ezen kevesebb értékb,l jogosult kiindulni.

8. §
Zálogjog, visszatartási jog

1. A szállítmányozónak zálogjoga van mindazon dolgok és egyéb értékek felett, amelyek a birtokában vannak, ill.
amelyekr,l okmányok útján rendelkezhet mindazon követelések erejéig, amelyek az adott szállítmányozási
megbízásból erednek, függetlenül attól, hogy azok esedékesek-e vagy sem.
2. A zálogjog/visszatartási jog kiterjed olyan dolgokra/értékekre is, amelyek az adott szállítmányozási megbízással
nincsenek ugyan kapcsolatban, de a megbízó pénzügyi helyzete a szállítmányozó követelésének teljesítését
veszélyezteti, ill. ha az adós tartozását tartósan nem rendezi.
3. A szállítmányozó zálogjogát kereskedelmi úton, bírósági eljárás nélkül érvényesítheti.

9. §
A szállítmányozó felel(ssége

1. A szállítmányozó felel szerz,désszegéssel okozott kárért, feltéve, hogy vétkesen járt el. A szállítmányozó nem felel
azokért a károkért, amelyeket az általa igénybe vett fuvarozók, raktározók, rakodók, közvetett szállítmányozók vagy
egyéb szolgáltatásokat nyújtó személyek okoznak, kivéve, ha a szállítmányozó ezek kiválasztásánál nem a
szállítmányozótól elvárható gondossággal járt el.
2. A felek megállapodhatnak abban, hogy a szállítmányozó a fent megnevezett személyekkel szembeni kártérítési
igényeket a megbízó számlájára és veszélyére perben vagy peren kívül érvényesíti. A szállítmányozót az eljárás
sikerét,l függetlenül ezért a tevékenységért a felek által megállapodott díj illeti meg. 3. Ha a szállítmányozó
felel,ssége megállapítható, és az igényjogosult belföldi székhely) személy, felel,sségére a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései az irányadóak. Ha a szállítmányozó felel,ssége megállapítható, és az igényjogosult külföldi székhely)
személy, felel,ssége olyan mértékben korlátozott, amilyen mértékben az igényjogosult országában a szállítmányozási
szerz,désre vonatkozó szabályok felel,sségét korlátozzák.

10. §
Elévülés

1. A szállítmányozási szerz,dés alapján támasztható igények egy év alatt elévülnek. Az elévülés akkor kezd,dik,
amikor a követelés esedékessé válik, de legkés,bb az áru kiszolgáltatása napján.

11 §
Alkalmazandó jog, joghatóság

1. A szállítmányozó szerz,déseire a magyar anyagi jogot kell alkalmazni.
2. Vitás ügyeiket a felek békés úton kísérlik meg rendezni.
3. Amennyiben a felek külön megállapodást nem kötöttek, a felek közötti minden jogvitára a szállítmányozó székhelye
szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. A szállítmányozó fenntartja magának a jogot, hogy ezen ÁLTALÁNOS
FELTÉTELEK egyes rendelkezéseit,l külön megállapodás alapján vagy egyes szerz,désekben eltérjen.

Elérhetőségeink

Mobil: 0036 70 947 6049

Tel/Fax: 0036 22 302 304

Email: novumiroda@gmail.com

Amit biztosítunk:

gyorsaság

pontosság

megbízhatóság

GPS

jármű követés

24 órás elérhetőség